واردات هسته خرما سیاه اصل

با واردات هسته خرما سیاه اصل بسیاری از تولیدکنندگان دریافتند که می توانند انواع هسته خرما را در بازار با نرخ معین عرضه کنند.

تا چندی پیش تنها مردم محلی درباره ی مصرف انواع هسته خرما می دانستند و کمتر کسی برای آنکه بتواند بهترین هسته خرما را تهیه کند تلاش می کرد.

کارگاه های مختلف تولید شیره ی خرما هسته ی خرما را دور می ریختند ولی امروزه بعد از واردات هسته خرما سیاه اصل مردم دریافتند که می توان از انواع هسته ی خرما استفاده های مختلفی کرد و قیمت خوبی نیز بابت آن دریافت نمود.