قیمت هسته خرما عراق در ایران

قیمت هسته خرما عراق در ایران را با توجه به نرخ گمرک و دیگر هزینه های ارسال می توان به راحتی محاسبه کرد.

برای تعیین قیمت انواع هسته خرما احتساب هزینه های پرداختی در ازای ارسال و بارگیری الزامی می باشد. اما زمانی که هسته خرما عراق در ایران به فروش می رسد هزینه های دیگری نیز به آن اضافه شده که به راحتی قابل محاسبه است.

از طرفی شاید قیمت اولیه ی هسته خرما پایین باشد و با این وجود هزینه های ارسال نیز نتواند قیمت هسته خرما عراق را بالاتر از هسته خرما ایرانی ببرد.