قیمت هسته خرما شیرازی اصل

قیمت هسته خرما شیرازی اصل در بسیاری از شهرها به دلیل توجه به این محصول برای مصرف در دامداری ها به صورت روزانه تعیین می شود.

ایده ی فروش هسته خرما در شیراز متولد شد و چون این محصول از این شهر بیشتر برای سایر شهرها فرستاده می شود هسته خرما شیرازی را همگان به خاطر می آورند. برای خرید هسته خرما اصل می بایست میزان مصرف روزانه در دامداری ها مشخص گردد.

سپس می توان به صورت روزانه قیمت هسته ی خرما را جویا شد. این محصول در ابتدای فصل قیمت کمتری داشته و رفته رفته افزایش خواهد یافت.