قیمت تولید هسته خرما مضافتی بم اصل

قیمت تولید هسته خرما مضافتی بم اصل در کارگاه های بسیار پایین است و وقتی در دست دلال ها قرار می گیرد این نرخ افزایش می باید.

فروش انواع هسته خرما در بازار برای کاربردهای مختلف رواج یافته است و همین ورود دلال ها را موجب شده است. اگرچه قیمت تولید هسته خرما در کارگاه های فراوری خرما مضافتی بم بسیار پایین است اما این دلالان هستند که قیمت را بالاتر از آنچه هست در بازار ارائه می دهند.

فروش مستقیم تنها یک راه برای حذف دلال های خرید هسته خرما می باشد که می بایست بیش از همه ی راه ها از ان بهره گرفته شود.