فروشگاه آنلاین هسته خرما ایرانی درجه یک

فروشگاه آنلاین هسته خرما ایرانی درجه یک را با توزیع گسترده در سایر کشورها به منظور تغذیه ی دام رو به رو ساخته است.
با اینکه در ایران هسته خرما به منظور تولید نان در برخی از شهرها استفاده می شود اما هسته خرما ایرانی برای تغذیه ی دام نیز مناسب است.

بدین معنی که هسته خرما ایرانی با کیفیت درجه یک می تواند محصولی مناسب برای افزایش پروتئین در غذای دام باشد.

به همین منظور فروشگاه انلاین ایجاد شده تا هسته خرما در سایر کشورها به راحتی عرضه گردد و این کار کمک می کند تا توزیع گسترده به راحتی انجام شود.