تولیدکنندگان هسته خرما نارس تازه

هسته ی خرما، مثل خود خرما در حال تولید و بهره برداری است، تولیدکنندگان در کنار تولید خرما، به تولید هسته ی آن هم توجه ویژه ای نشان می دهند، به عنوان محصولی کاربردی روی آن سرمایه گذاری می شود.تولید هسته ی خرمای نارس تازه، محصولی است که به تازگی به آن توجه می شود و تولیدکنندگان با سرمایه گذاری روی آن هم در تولید ملی برای عموم با کیفیت و دارای خواص زیادی برنامه ریزی می کنند و هم باعث رشد اقتصاد جامعه می شوند تولید هسته ی خرما، در کنار تولید خرما، جایگاه خود را تثبیت کرده است و روزانه رشد روزافزون آن را شاهد هستیم.